OBOWIĄZEK INFORMACYJNY I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) zwaną dalej RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.) a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000).

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Taurus Active Sp. z o.o., KRS 0001007310. Miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Józefa Wieczorka 11, 43-190 Mikołów, NIP: 6351864367, REGON: 524105331 z siedzibą przy ul. Józefa Wieczorka 11, w Mikołowie 43-190, zwanym dalej "Administratorem" .

Dane kontaktowe

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: ochronadanych@taurus.info.pl, lub pisemnie Taurus Active Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Józefa Wieczorka 11, w Mikołowie 43-190 z dopiskiem „Dane osobowe”.

Zakres przetwarzania danych osobowych

 

 • imię, nazwisko,
 • adres korespondencyjny (zamieszkania),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • numery: NIP, REGON, KRS,
 • numer rachunku bankowego,
 • informacje o płatnościach i zadłużeniu.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 

 • realizacji umów zawartych z Administratorem - podstawa prawna - wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy- art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO,
 • w odniesieniu do danych osobowych w postaci Twojego adres IP, nazwa domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, przetwarzanych w celu prowadzenia i funkcjonowania naszego serwisu internetowego www.veloshop.pl, w tym zbieranych danych automatycznie w toku Twoich wizyt w naszym serwisie - podstawa prawna art. 6 ust 1 f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO (nie związanego z profilowaniem Twoich danych osobowych),
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) – podstawa prawna - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego n Administratorze art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i w związku z tym rozszerzanie rynku zbytu oferowanych towarów i usług - art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej - podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i w związku z tym rozszerzanie rynku zbytu oferowanych towarów i usług – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych- art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 • nawiązania kontaktu Tobą: dane te są niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Tobą, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem naszej spółki, w tym również naszych serwisów internetowych www.taurus.info.pl, wypozyczalnia.taurus.info.pl, www.bagaznik.pl, www.lancuchy.pl, na przykład z możliwością zawarcia umowy sprzedaży naszych usług i produktów, przygotowania dla Ciebie wyceny naszych produktów i usług) - podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO,

Czas przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub innych przepisów prawa, jeżeli taki wymóg powstanie. Po upływie ww. terminów Twoje dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowy przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Prawa osoby, które dane osobowe dotyczą

Posiadasz:

 • prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych,
 • przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Możesz to zrobić na adres Taurus Active Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Wieczorka 11, w Mikołowie 43-190 lub na adres e-mail: ochronadanych@taurus.info.pl, lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - www.uodo.gov.pl

Źródło pochodzenia danych osobowych

 

 • partnerzy handlowi administratora,
 • informacja pozyskana bezpośrednio od Ciebie np. przy zawieraniu umowy na wykonanie naszych usług,
 • Internet (w szczególności: baza Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego, strony internetowe, na których zostały Twoje dane osobowe, formularz kontaktowy).

Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są przekazywane przez nas poza EOG. W związku z faktem współpracy z Administratorem z jej podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, Twoje dane osobowe mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG: USA. Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r. przyjęła decyzję w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE-USA), która umożliwia przekazywanie danych osobowych obywateli UE zapewniając przy tym odpowiedni standard bezpieczeństwa ww. procedurom.

Ustawienia RODO